Формуляри


Договор за проучване и обучение на приемно семейство

Договора се сключва с доставчика на услугата - Център за обществена подкрепа . Неговата продължителност е до приключване на проучването на приемното семейство

Рамково споразумение за наблюдение и подкрепа на приемно семейство.

Рамковото споразумение се сключва за дългосрочен период. В него се регламентират взаимоотношенията и действията на доставчика на услугите и приемните родители.

Договор за ползване на социалните услуги в ЦОП

Договора за ползване на социалните услуги в ЦОП се сключва между директора и родителите за различен период според спецификата на случая. Той може да е краткосрочен до 3 месеца или дългосрочен над 6 месеца.

Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни

Сдружение "ЖАНЕТА" гр. Разград е вписано в регистъра на Администратори на лични данни.

Заявление за ползване на услугите

Заявлението за ползване на социални услуги в ЦОП се подава от родител когато заявката е по негово желание, без да има издадено направление от отдел "Закрила на детето"