Сдружение „ЖАНЕТА” с Ресурсен център за социални услуги

С финансовата помощ на Българо-швейцарска програма за сътрудничество СНЦ „ЖАНЕТА” успя да създаде Ресурсен център за социални услуги за деца и семейства в област Разград. Този център вече може да оказва професионална подкрепа на екипите, предоставящи социални услуги за деца и семейства в област Разград и да участва във формирането на местни политики в областта на социалните услуги за децата и семейства.
В рамките на проекта „Създаване на Ресурсен център за социални услуги за деца и семейства, който продължи осемнадесет месеца, екипът на Сдружение „ЖАНЕТА” организира кръгли маси във всички общини, на които бяха разисквани начините за повишаване качеството на социалните услуги, проведе анкетно проучване сред доставчици на социални услуги за нуждите от повишаване на квалификация на екипите, изготви програми за обучения, които ще подобрят качеството на социалните услуги, проведе  обучения със заети в социалната сфера, със специалисти от местната  власт и гражданските организации.
След приключването на проекта, Ресурсният център ще се утвърди като обучителен орган в региона в областта на социални услуги и ще формира професионална експертиза в социалната сфера на местно ниво, като продължи да предоставя обучения, методическа подкрепа, супервизия, помощ при изготвянето на процедури и други съпътстващи дейности.
Предлаганите възможности за получаване на такива обучения на място в областта са много малко. До незначителна част от институциите и услугите достига информация за възможностите за обучения и квалификация. Обикновено те се организират в отдалечени населени места, най-често в столицата. Това предполага разходване на средства за път, нощувки и храна.
Новосъздаденият Ресурсен център има изграден капацитет за обучителна организация – той може да бъде полезен за повишаване знанията и уменията на заетите в социалната сфера, за повишаване капацитета на общините за възлагане на социални услуги, за активиране на НПО за управление на социални услуги.