Становище на Национална мрежа за децата по повод случая на насилие над дете с аутизъм от София

Въведение
Национална мрежа за децата е обединение на граждански организации и съмишленици, работещи с и за деца и семейства в цялата страна. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които ни обединяват.  Ние вярваме, че всички политики и практики, които засягат пряко или косвено децата, следва да се изготвят, прилагат и наблюдават, като се взема предвид принципът за висшия интерес на децата и с активното участие на самите деца и младежи.
Закрила на децата с увреждания от насилие

Децата с увреждания и децата с проблеми в развитието са сред най-стигматизираните и маргинализирани деца в света. Международните изследвания  показват, че рискът от насилие при тях е значително по-голям поради игнорирането от страна на общността и негативните традиционни нагласи. Често пъти нагласата на възрастните спрямо децата е, че те лъжат или си измислят, фантазират, т.е. че това, което твърдят, че им се е случило, е невярно. Твърдението на директорката на училището към майката „Никой няма да повярва на дете аутист“ е нагледен пример за реакцията към подобен род случаи.

Практиката и изследванията обаче показват, че реално децата по-често не говорят за това и отричат вместо да лъжат или да дават невярно потвърждение. Психологичната травма, резултат от сексуално насилие в детска възраст може да доведе до сериозни последствия върху формирането на личността и има трайни последствия по отношение на цялостната психична организация на жертвата. Изследванията също така  установяват, че закъснялото разкриване спомага за посттравматичен стрес, разстройство и за депресия.

Национална мрежа за децата счита, че съществуващите в страната законодателство и практики по отношение на децата с увреждания често са в противоречие с принципите, залегнали в Конвенцията на ООН за правата на детето и в други основополагащи международни документи за човешките права. В резултат на традиционния подход към тях като към болни деца, които имат нужда предимно, ако не и само от медицински грижи и съчувствие, нормативната уредба ползва терминология, която предпоставя добронамерено, но в същото време дискриминационно отношение - още при определяне на диагнозата ги третира като загубили (в %) възможност за социална адаптация . Детските градини и училищата не са в състояние да приемат децата със специални образователни потребности поради недостъпната архитектурна среда, липсата на индивидуални програми за обучение и на подготвен персонал.
Организацията настоява за промяна на философията към увреждането като социален феномен, а не медицински, и възприемане на Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето (ISF) на Световната здравна организация и прилагането й в България.


Също така считаме, че случаят със сигнала за сексуално насилие над детето и липсата на адекватна реакция от страна на компетентните институции до момента, показва острата необходимост от преглед на действието и ефективността на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

Национална мрежа за децата подкрепя призива на родителите на детето за незабавни и координирани действия от страна на институциите за проверка на сигнала и предприемане на действия по случая като ще изпрати официални писма до отговорните институции със следните въпроси:

1. Задвижен ли е координационният механизъм за работа в указаните срокове?
По силата на приложение 1 към Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция,  получилият сигнала орган (Дирекция „Социално подпомагане“/Отдел за закрила на детето, Държавна агенция за закрила на детето или МВР ) е длъжен да уведоми за това останалите незабавно до 1 час от регистриране на сигнала, включително по телефон и факс.
2. Направена ли е оценка на сигнала от Отдела за закрила на детето в рамките на 24 часа от неговото подаване?

3. Сформиран ли е мултидисциплинарен екип по случая, който да подкрепи оценката на случая в рамките на 24те часа след подаване на сигнала?

4. Включва ли мултидисциплинарният екип представители на доставчици на услуги и специалисти с експертиза и опит, които могат да подкрепят изпълнението на плана за действие и подкрепа на детето и семейството?

5. Информирана ли е Държавната агенция за закрила на детето за необходимостта от предприемане на кризисна интервенция и предприети ли са действия за психологическа подкрепа на детето и семейство?

6. Предприети ли са необходимите действия от страна на Ръководството на IV-то помощно училище в София за изясняване на обстоятелствата около случая и закрила на другите ученици?

Подкрепа на детето и семейството
Експертите на Институт за социални дейности и практики, организация – член на Национална мрежа за децата с доказана експертиза в работата по превенция и случаи на сексуално насилие над деца, са готови да окажат подкрепа не само на детето и семейството, но и да се ангажират с работа и подкрепа на другите деца от класа, както и да осигурят защитена среда за изслушване на детето в специално оборудвана стая .


Препоръки
Национална мрежа за децата настоява за:

- Развиване на политики и процедури за закрила на детето, включващи и интеграцията на деца с диагнози и заболявания, във всички институции и организации, работещи с деца /вкл. детски ясли, градини и училища/, които предвиждат и гарантират прилагането на адекватни механизми за подбор на персонал и доброволци, обучение, подкрепа и супервизия, процедурите за реагиране при информация за насилие над дете и др.

Считаме, че държавните и местните власти следва да отдадат най-висока степен на внимание на  все още специализираните заведения за деца с увреждания в страната /домове за деца с увреждания, Цeнтрове за настаняване от семеен тип, дневни центрове, помощни училища и др./, където са съсредоточени деца с най-висока степен на уязвимост спрямо насилие и неговото разкриване.
Национална мрежа за децата, заедно с организациите - членове, е готова да окаже съдействие в разработването и прилагането на подобни политики. Фондация „За нашите деца“ има опит в подкрепата на няколко детски градини в София, който може да бъде успешно приложен и в други детски заведения и институции, работещи с деца.  Център за приобщаващо образование също е разработил обучителни модули за развиване и прилагане на минимални стандарти за закрила на детето в организации, които работят с деца.
- Развитие на компетентността на работещите с деца като се организират специални обучения и механизми за подкрепа.

- Разработване и прилагане на политика за спиране на нарушаването на правата на децата, жертви и свидетели на престъпления, чрез въвеждане на стандарти на национално ниво за мултиплициране на практиката за прилагане на процедурите на приветливото към децата правосъдие и приемане на Закон за детско правосъдие.


8 октомври 2014 г.