Участие в обучително посещение за ранно детско развитие в гр. Тулча, Румъния

В рамките на два работни дни от 25 до 26 Юни 2014 г. представителят на СНЦ „ЖАНЕТА”  Ружена Димитрова участва в обучително посещение за ранно детско развитие в гр. Тулча, Румъния.

Обмяната на опит се извърши благодарение на проект No. BG051PO001-7.0.07-0086-C0001 на Национална мрежа за децата, Дейност 6 „Обмен и сътрудничество за подобряване благосъстоянието на децата”,  реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Обмяната на опит по ранно детско развитие беше споделена от представители на три детски ясли, Дневен център за образователна подкрепа на деца от 6 до 12 годишна възраст и три детски градини, представители на местните власти, окръжния инспекторат по образованието, общинската социална служба и УНИЦЕФ.

Практиката в Румъния показа, че там се прилага конвергентен подход към детето, който включва услуга, която се изпълнява от квалифициран персонал, който обхваща здравните грижи и храненето на детето, образованието и възпитанието, закрилата на детето и подкрепата за родителите, така че всяко дете да има добър старт в живота и равни възможности.

От направените срещи интерес беше, че образованието в Румъния започва от самото раждане на детето, съществува координация и взаимодействие между родителите-детските ясли/детските градини, местните власти и инспектората по образование, които работят в синхрон и сътрудничество.