Център за обществена подкрепа

Център за обществена подкрепа ( ЦОП ) Разград предлага комплекс от социални услуги , предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, подкрепа при извеждане на децата от институции и връщането им в семейна среда, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви, приемна грижа и подкрепа при осиновяването

Към ЦОП работят квалифицирани психолози, социални работници, педагози. Центъра разполага с подходящо обзаведена и обурудвана материална база и транспорт- лек автомобил, което дава възможност за мобилност и изнасяне на социалните услуги на терен – адреса на потребителите, учебни заведения и др.

Центърът предлага следните услуги:

Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции.
Работата по това направление е насочена към бременни и семейства, при които има риск от изоставяне на детето или настаняването му в специализирана институция поради неглижиране и невъзможност на семейството да осигури нормални условия за отглеждане на детето.

Подпомагане на  реинтеграция на деца, настанени в институции
 Подготовка на детето за реинтеграция чрез използването на различни форми на директна работа
Информиране, консултиране и оказване на подкрепа на семейството за осъзнаване на последиците от институционализацията върху развитието на детето, за опознаване на особеностите му.
Подкрепа и посредничество на семейството за разрешаване на въпроси, свързани с подобряване на битовите условия, намиране на работа, достъп до медицински услуги и др. Работа за оценка и повишаване родителския капацитет

Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства
Изслушване - осигуряване на подходяща среда и подготвен специалист за изслушване на детето - жертва или свидетел на насилие. Консултиране - оценка на последствията от насилието върху психическото състояние и развитие на детето и на ресурсите му за справяне с травмиращото събитие; изработване на индивидуална терапевтична програма за преодоляване на неблагоприятните последици върху личността на детето; оценка на нагласите на семейството към преживяното насилие и капацитета на родителите за справяне и съдействие; информиране; насочване.

Социално-педагогическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства
Педагогическо и  психологическо  консултиране  и психо-педагогическа подкрепа на детето. Програми за развитие на социални умения на децата, като умения за общуване, самоконтрол, справяне с конфликти, асертивно поведение и др., които могат да се прилагат индивидуално или групово. Извънкласни занимания и дейности- спортни занимания, ателиета, клубове по интереси и др.;

Подкрепа и консултиране на семейства от общността
Педагогическа и психологическа подкрепа на родителите по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата; улесняване връзката между децата и родителите и справяне с конфликти и кризи в отношенията им, подкрепа при справяне с поведенческите прояви на детето -възстановяване и позитивиране на взаимоотношенията между детето и семейството и значимите за него възрастни.

Превенция на отпадането от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства
Подкрепа за попълване на образователните потребности, консултиране на деца за разрешаване на емоционални ,комуникативни, адаптационни, обучителни и други затруднения, професионално консултиране .Работа с родители на деца в риск от отпадане от училище кой от родителите да упражнява родителските права.

Социални услуги в подкрепа на осиновяването.
Информиране   и   практическа   подкрепа   на кандидат-осиновителите предоставяне   на   точна   информация   за   спецификата   на осиновяване, необходимите документи, процедурата по осиновяване, подготовка за срещата с детето. Консултиране и обучение на кандидат-осиновители;
Подкрепа на осиновителите за справяне с проблемите след осиновяване на детето.