Достъп до услугите

Децата в риск и техните семейства се насочват към ползване на услугите в ЦОП:
  • С направление от отдел „Закрила на детето” в дирекция "Социално подпомагане"-Разград. Родителите на детето или възрастните, които го представляват, сключват договор за предоставяне на дадената услуга със сдружение „ЖАНЕТА”.
  • Насочване от други институции и организации, като: специализирани институции за деца, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКППБМН), Детска педагогическа стая, училища и детски градини и др.
  • По заявка на родителите на деца от общността или дете с идентифициран проблем, след подаване на молба за ползване на услуга до сдружение „ЖАНЕТА” и последващо сключване на Договор за предоставен на съответната социална услуга.
     
Предоставяните услуги са напълно безплатни.