Екип

  Росен Аврамов - директор. Завършил магисърска степен специалност "Социална педагогика" в ШУ "Епископ Константин Преславски" .Росен Аврамов- директор. Завършил висше образование магистър по социална педагогика с 19 години стаж по специалността . Притежаващ множество допълнителни квалификации .
Допълнителни квалификации : Сътрудник Социални дейност – Социални услуги за деца и семейства в риск. Супервизия и интервизия в социалната работа 2009г. Сертификат от ЦПО към ИСДП , Супервизия в социалната работа. №49238/2013 г. Удостоверение Бизнес едюкейшън клуб.
Обучения :  Работа с деца жертви на домашно насилие, Терапевтична работа с деца жертви на сексуално насилие, Работа с деца и младежи с девиантно поведение, Работа с деца и семейства при синдром на родителско отчуждение, Стрес и техники за справяне със стреса, „Работа в екип и мотивация на специалистите“, „Обучение за обучители“, „Оценка на риска в социалните услуги“,  „Обучение на супервайзори в социалната работа“,  „Как да слушаме, разговаряме и играем с детето от предучилщна възраст - практически насоки, техники и методи в работата с деца с проблеми в поведението в предучилищна възраст” , „Клинични опорни точки в  директната работа с деца и родители” ,  „Системен подход при работа с деца и семейства, „Обучения по приемна грижа” и др.   Полина Вълчева - психолог. Завършила магистърска степен специалност "Психология" в ШУ "Епископ Константин Преславски" Стаж по специалността-11години.
Допълнителни курсове и обучения: Психодиагностика на когнитивни процеси ,Психодиагностика на личността, Работа с деца жертви на домашно насилие, Терапевтична работа с деца жертви на сексуално насилие, Работа с деца и младежи с девиантно поведение, Работа с деца и семейства при синдром на родителско отчуждение, Провеждане на кризисна интервенция при деца и възрастни, Подготовка и придружаване на деца участващи в правни процедури, провеждане на разпит в „Синя стая”, Работа по приемна грижа –проучване, оценка,обучение,  наблюдение и подкрепа на КПС и утвърдени ПС, Работа в ромската общност, Провеждане на обучения и супервизии., Подходи и техники в социалната работа  др.Гергана Станчева  - психолог. Завършила бакалавърска степен специалност "Психология" в ШУ "Епископ Константин Преславски" Магистър  по Психология . Стаж по специалността – 5 години Допълнителни курсове и обучения  „Работа с деца, преживели насилие“, „Управление на социалните услуги за деца – Център за обществена подкрепа“,  „Психодраматични техники за пряка работа с деца. Арттерапия и музикотерапия. Стрес и техники за справяне със стреса., „Психосоциална  подкрепа при бедствия”, „Работа в екип и мотивация на специалистите“
„Обучение за обучители“, „Оценка на риска в социалните услуги“,  „Обучение на супервайзори в социалната работа“,  „Как да слушаме, разговаряме и играем с детето от предучилщна възраст –
практически насоки, техники и методи в работата с деца с проблеми в поведението в предучилищна възраст” , „Клинични опорни точки в  директната работа с деца и родители”, „Работа при кризи”,  „Системен подход при работа с деца и семейства”  и др.Янка Панова - социален работник. Завършила бакалавърска степен специалност "Социални дейности " в ВТ Университет "Св. св. Кирил и Методий" висше образование-  специалност „Социални дейности” – степен бакалавър, общ стаж по специалността  - 14 години.
Допълнителни курсове и обучения „Управление на социални услуги за деца – Център за обществена подкрепа”,„Интерактивни методи за формиране на адекватна самооценка”
„Подходи за работа с деца с агресивно поведение –I – II част”, „Социална работа на деца и семейства в риск”, „Ролята на оценката в работата по случаите на деца в риск и партньорският поход с техните семейства”, „Психодраматични техники за пряка работа с деца. Стрес и техники за справяне със стреса.”, „Клинични опорни точки в директната работа с деца и родители”
„Работа в екип и мотивация на специалистите”, „Обучение за обучители”
„Обучение за супервайзори в социалната работа”, „Обучения по приемна грижа”, „Обучение за обучители, „Без шамар: как с любов и уважение да наложим на детето си граници” , „Обучение по приемна грижа – базово и специализирано” и др.Сашка Минчева - социален работник. Завършила бакалавърска степен специалност "Социални дейности " в ШУ "Епископ Константин Преславски" висше образование „Социални дейности” – бакалавър, общ стаж по специалността- 7 год.
Допълнителни курсове и обучения:  Техники за извършване на скрининг, ранни практики, интервенции и насочване към лечение. , Клиничен подход в директната работа с деца в риск., Работа по случай на домашно насилие., Интервюиране на деца ,Без шамар- как с любов и уважение да наложим на детето си граници, Оценка на риска в социалните услуги , Социална работа със семейства.
Позитивни подходи и физическа намеса за подкрепа на юноши с емоционални и поведенчески затруднения, Ролята на оценката в работата по случаите на деца в риск и партньорски подход с техните семейства, Социална анимация, Педагогика на травмата ,Работа по случай на родителско отчуждение, Пряка работа с деца и техните семейства в случаите на родителско отчуждение, дете с увреждане и тийнейджъри с проблемно поведение, Психодраматични техники за пряка работа с деца и др.Даринка Стефанова - психолог. Завършила магистърска степен специалност "Психология " в ВТ Университет "Св. св. Кирил и Методий" и допълнителна специализация "Психолог - консултант" в същият университет
Галина Маринова - психолог . Завършила магистърска степен специалност "Психология" в ШУ "Епископ Константин Преславски".  Магистър  по Психология . Стаж по специалността – 5 години Допълнителни курсове и обучения  „Работа с деца, преживели насилие“, „Управление на социалните услуги за деца – Център за обществена подкрепа“,  „Психодраматични техники за пряка работа с деца. Арттерапия и музикотерапия. Стрес и техники за справяне със стреса., „Психосоциална  подкрепа при бедствия”, „Работа в екип и мотивация на специалистите“
„Обучение за обучители“, „Оценка на риска в социалните услуги“,  „Обучение на супервайзори в социалната работа“,  „Как да слушаме, разговаряме и играем с детето от предучилщна възраст –
практически насоки, техники и методи в работата с деца с проблеми в поведението в предучилищна възраст” , „Клинични опорни точки в  директната работа с деца и родители”
„Работа при кризи”,  „Системен подход при работа с деца и семейства”  и др.Диана Йорданова - Психолог . Завършила бакалавърска степен специалност "Педагогическа работа с деца "Диана Цачева Йорданова  Образование  Висше специалист  педагог , Психология- бакалавър. Стаж по специалността 11 години.
Допълнителни курсове и обучения:  „Домашно насилие”, „Кризисна интервенция на деца и семейства”, „Клиничен подход в директната работа при деца в риск” „Пряка работа с деца и техните семейства в случаите на родителско отчуждение”  „Работа с  деца с увреждания и тийнеджъри с проблемно поведение”  „Управление на социални услуги за деца” Психодраматични техники за пряка работа с деца. Арттерапия, музикотерапия. Стрес и  техники за справяне  със стреса, Работа в екип и мотивация на специалистите , Обучение за обучители
Оценка на риска в социалните услуги , Организация и управление на соц.услуги за деца и семейства, Обучения на супервайзори в социалната работа , Системен подход за работа с деца и семейства , Обучение за обучители, „Без шамар: как с любов и уважение да наложим на детето си граници”,  Успешно настаняване на приемно дете и критерии при избор на приемни родители . Социална работа с деца и семейства в риск, Приемна грижа- базово и специализирано обучение
Психологическа помощ за деца преживели сексуално насилие, Психодиагностика , Работа с осиновители и групи за взаимопомощ и др.
  Георги Георгиев - шофьор