ИсторияСдружение с нестопанска цел „Женска Алтернатива за Независимост, Етническа Толерантност и Асоцииране” (ЖАНЕТА) е учредено в гр. Разград през 2004 г. от осем жени с различни професии и етническа принадлежност, обединени от идеята да решават със съвместни усилия общите си проблеми и да работят заедно за повишаване на благосъстоянието на децата и семействата в Община Разград. Регистрирано е на 31.05.2004 г. с Решение № 1 по фирмено дело 202 от 2004 г. на Разградския окръжен съд. Вписано е в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза към Министерството на правосъдието на 31.01.2005 г. под номер 20050131002.

Първите стъпки в нашата дейност бяха поставени с подкрепата и насърчението на добри специалисти от Отдел „Закрила на детето” гр. Разград. Те ни дадоха насоката да оказваме подкрепа и помощ, освен в защитата на правата на маргинализираните жени в Община Разград, а и за деинституционализацията на домовете за деца, която в онези години, все повече набираше скорост и се нуждаеше от подкрепата на неправителствения сектор. Така една от първите каузи, за която и до ден днешен сме ангажирани, това е за приемната грижа и за децата, лишени от родителски грижи.

Трупахме управленски опит с разработването и изпълнението на проекти, финансирани от различни донори: Програма ФАР 2002 „Развитие на гражданското общество”, Фондация „Партньори България”, Държавен бюджет на Република България за 2005 г., Каунтърпарт България, с подкрепата на Американската Агенция за международно развитие, Програма ФАР 2004 „Развитие на гражданското общество”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Институт Отворено общество – София, Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

По пътя си срещнахме добри хора, добри специалисти, други сдружения, подобни на нашето, но с по-голям опит от нас, които ни оказаха помощ и ни окуражаваха в добрите дела. Тяхното насърчение и наставление, премесено с нашия ентусиазъм и отговорност към рожбата си, която сме създали, ни пренесе на едно ново стъпалце от нашето развитие – това да помагаме на децата, жените и техните семейства, освен със сърцата си и с професионализма си като социални работници, психолози и социални педагози и чрез създаване на методика по предоставяне на социални услуги в общността.

С ключов в нашата история проект финансиран от фондация ОУК, чрез Институт за социални дейности и практики, през 2006 г. към сдружението се създава Център за обществена подкрепа. Така сдружението ни стана част от мрежа от услуги, която отговаря на местните нужди, едновременно съобразени с националните стандарти и международни добри практики за предоставяне на социални услуги.

От началото на 2008 г. социалната услуга е одобрена за бюджетно финансиране като делегирана от държавата дейност. След обявен конкурс за възлагане на услугата Община Разград сключва договор с нас, с който възлага от 01.09.2008 г. управлението на социалната услуга ЦОП на Сдружение „ЖАНЕТА” като лицензиран и регистриран доставчик на социални услуги за деца и семейства.

Към настоящия момент в Центъра за обществена подкрепа към СНЦ «ЖАНЕТА» работят 10 на брой служители на пълно работно време. Директор ЦОП, 1 шофьор, 1 касиер- домакин,  4-ма психолози, 1  педагог и 2-ма социални работници.