Лицензи

Сдружение " ЖАНЕТА" е лицензиран доставчик на социалните услуги за деца и семейства : "Център за обществена подкрепа" и "Приемна грижа" с издадени лицензи от Държавна агенция за закрила на детето и удостоверения от Агенция за социално подпомагане.