Проекти

Реализирани проекти
Проект  „Създаване на Ресурсен център за социални услуги за деца и семейства в Област Разград”
Сдружение “ЖАНЕТА” започна работа по проект, финансиран от Българо-швейцарска програма за сътрудничество. Неговата цел е да създаде Регионален ресурсен център, който да оказва професионална подкрепа на екипите, предоставящи социални услуги за деца и семейства в област Разград.
В изпълнение на проекта, който ще продължи 18 месеца, колективът на Сдружението ще бъде подготвен да предоставя обучения и супервизия на  доставчиците на социални услуги в региона. Ще организираме кръгли маси във всичките седем  общини в Лудогорието, на които да разискваме начините за повишаване качеството на предоставените социални услуги; ще проведем анкетно проучване сред доставчици на социални услуги за нуждите от по-голяма компетентност. 
Ние се ангажираме да изготвим програми за обучения на екипите в региона, които чувствително да  подобрят нивото на социалните услуги във всечки общини на областта.
Обученията ще обхванат заетите в социалната сфера, специалистите от местната  власт, ресорни по проблемите на социалната политика, гражданския сектор. Ресурсният център, който ще бъде изграден по проекта, ще се утвърди като обучителен орган в Лудогорието в сферата на социални услуги и ще формира професионална експертиза в социалната сфера на местно ниво, като продължи да предоставя обучения и супервизия.
Устройчивостта на проекта предвижда и за в бъдеще общините, социалните унституции и ведомства да могат да разчитат на Регионалния ресурсен център както за поддържане качеството на социалните услуги, които предоставят в момента, така и на тези, които възнамеряват да разкрият тепърва.
Създаденият капацитет от специалисти, работещи с децата и семействата на територията на област Разград, ще бъде взет под внимание в качеството му на местен ресурс, който ще бъде ценен фактор при изготвянето на Общинските планове за развитие, в сферата на социалните услуги за деца и семейства за следващия програмен период 2014-2020 г. на Структурните и Кохезионни фондове на Европейския съюз.Проект „Самотни - но силни, за да осъществим мечтите си!”  по Програма “ОБЩНОСТНО РАЗВИТИЕ И ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ” ФОНД  “ХОРАТА РЕШАВАТ” на Фондация „Работилница за граждански инициативи”. Проектът е с продължителност 5 месеца, и бе реализиран от м. Януари до м. юни 2012 г.   на територията на гр. Разград.

Основна цел на инициативата е подобряване на социалната интеграция на самотни родители от град Разград. Към Сдружението е създаден «Клуб за самотни родители». Жените се събират в жилището на една от самотните майки,  споделят проблемите си, празнуват заедно, търсят помощ от специалистите на Сдружението при нужда. Закупен е компютър, който им е предоставен, за да могат да го използват и след приключване на проекта. Жените се обучават за работа с компютър от ръководителя на проекта.

 Издадени са рекламни материали-часовници и чаши, които бяха разпространени сред институции с цел популяризиране на идеята.
Проведе се великденска изложба, приготвена от целевата група.
Изработиха се накити, сувенири, сватбени аксесоари, които  се предлагаха на организираните базари в града и на сватбени агенции.
Издаден бе „Наръчник на жената” в тираж 200 бр.
Целевата група по проекта бяха 15 самотни майки. Екипът на проекта се състои от ръководител, счетоводител, психолог, дизайнер и редактор.
Очакваният ефект от този проект е самотните майки да излязат от изолацията, в която се намират и да се почувстват значими, да придобият самочувствие и да се научат да приемат предизвикателствата на живота с убедеността, че ще бъдат щастливи родители на щастливи деца. Да подобрят социалните си контакти и да повишат възможностите си за реализация.

Проект „Отворен дом – информационна кампания относно приемната грижа и обучение на приемни семейства”, реализиран през периода Декември 2004 г. – Януари 2006 г., финансиран от Европейската Комисия по ПРОГРАМА ФАР 2002 „Развитие на гражданското общество”.
Това е първият проект на Сдружение „ЖАНЕТА”. Целта на проекта беше да се подобри социалната интеграция на деца, лишени от родителски грижи, чрез прилагане на новото законодателство в областта на закрилата на децата.
Специфичните цели на проекта бяха да се намалят децата в специализирани институции; да се преодолеят негативните нагласи на обществото към тези деца; да се улесни адаптацията им в приемни семейства чрез обучение на родителите. С този проект проведохме регионално изследване на нивото на информираност относно приемната грижа, за обществените нагласи към децата в неравностойно положение с последващ анализ на съществуващата ситуация.
Проведохме обучение на 23 кандидати за приемни семейства, от тях 4 души подадоха заявление в Отдел „Закрила на детето” и бяха настанени 6 деца в приемни семейства. Тези 4 души продължават да бъдат приемни родители и до днес.


Проект „Пътна карта на жените към равнопоставеност”. Проектът беше реализиран през периода м. Декември 2005 г. – м. Ноември 2006 г., финансиран от Фондация „Партньори България” по Програма „Междуетнически взаимодействия” с подкрепата на Американската Агенция за международно развитие.
Главната цел на проекта беше да се подобри социалната интеграция на жени от етническите малцинства от гр. Разград. Повишаване на здравната култура на жените; подобряване на мотивацията и самочувствието за трудова реализация; увеличаване на информираността относно правата на жените и децата, равнопоставеността в семейството, домашното насилие.
Подпомагането на жени в неравностойно положение е сред основните цели на нашата организация, която е създадена поради остра нужда от гражданско застъпничество, преди всичко от жени за жени. Изпълнявайки проекта, ние предоставихме информация и обучение на активни и заинтересовани гражданки от ромско-мюсюлманската и турската общности да намерят удачния начин за по-добра социална интеграция и да го споделят с остналите представителки на общността, които желаят да осъвременят начина си на живот. Преминавайки през нашите модули на обучение и натрупвайки знания и опит и благодарение на мрежата от приятелки, която всяка една от тях е изградила, те успяха да достигнат до психиката на приятелския си кръг от своя етнос и на достъпно ниво разясняваха начините, по които всяка жена може да промени живота си, за да се почувства пълноценна.


Проект „Майчинство-ресурсен център за бременни жени и майки”. Проектът е реализиран през периода м. Юли 2005 г. – м. Юли 2006 г., финансиран от Държавния бюджет на Република България за 2005 г. по ПМС № 87 от 16.05.2005 г./обн. ДВ, бр. 44 от 27.05.2005 г.

По наше наблюдение и във времето, когато в Община Разград се наблюдаваше висока степен на раждаемост, ние като женска организация, установихме, че не се предлагат услуги за подкрепа на бременни жени, които да отговарят на потребностите им от информираност относно собствените им права и отговорности, съществуващите възможности за избор, рисковете по време на бременност, раждането и следродилния период. Затова изготвихме този проект за майчинството и ресурсния център за бременни жени и майки. Проектът беше продължение на курсовете за здравна просвета на бременни, които са се организирали три три поредни години от председателката на сдружението през 2004 г. – 2006 г. - г-жа Грациела Ранкова, на доброволни начала.
Основна цел на проекта беше да се подпомогнат бременните жени и майки за по-успешна реализация в семейството и на трудовия пазар.


Проект „Нови услуги за децата в Разград”. Проектът е реализиран през периода м. Декември 2005 г. – м. Юни 2006 г., финансиран от „Каунтърпарт България” по Програма „Социални предприятия” с подкрепата на Американската Агенция за международно развитие.
По тази програма е изградено социалното предприятие на сдружение „ЖАНЕТА” за почасови грижи за деца – Детска забавачница „Червената шапчица” и Парти център „Усмивка” – организиране на детски партита с цел да се развият икономическите възможности и умения на организацията за генериране на приходи, за да се обезпечат социалните услуги, които предоставя организацията на деца, жени и семейства в неравнопоставено положение. Социалното предприятие беше открито с голям детски купон в града, на който присъстваха представители на финансиращата организация.


Проект „Развитието – повече от една идея”. Проектът е реализиран през периода м. Ноември 2006 г. – м. Ноември 2007 г., финансиран от Европейската Комисия по ПРОГРАМА ФАР 2004 „Развитие на гражданското общество”.
Проектът е реализиран в партньорство със СНЦ „Асоциация Ная”, гр. Търговище и цели да подобри готовността на НПО от региона, работещи в социалната сфера за изготвяне на проекти и програми, свързани с усвояването на средства от структурните фондове, да ги запознае с оперативните програми и местните планови документи и да повиши капацитета им за предоставяне на социални услуги в общността.


Проект „Партньори срещу насилието” – фази 1,2,3. Проектът е реализиран през периода м. Май 2006 г. – м. Февруари 2008 г., финансиран от Фондация ОУК чрез Сдружение „Институт за социални дейности и практики” гр. София.
Основна цел на проекта беше да се изгради професионален капацитет за предоставяне на социални услуги за деца в риск и техните семейства в Център за обществена подкрепа от неправителствена организация, в партньорство и съгласувано с всички местни организации и институции, работещи по проблема.
Основна дейност по проекта е предоставяне на социални услуги в разкрития Център за обществена подкрепа. В ЦОП започнаха работа 5 щатни служители. Екипът на Центъра премина обучения, ориентирани спрямо спецификата на услугите, които се развиват в ЦОП. Беше въведена система за месечна експертна супервизия, с която работим и сега.
Екипът, развиващ и предоставящ услугите, е нает със специален подбор, обучен и въведен в практическата работа с деца и семейства. Имат изградени доверителни връзки и взаимоотношения с децата и семействата.
Основните резултати от реализацията на проекта бяха:
- екипът на ЦОП е нает, обучен и развиван и освен щатен персонал, обхваща и доброволци;
- въведени са съвременни политики и процедури за работа с клиенти, които гарантират достъпност на услугите и участие на децата и семействата в процеса;
- изградена е партньорска мрежа около ЦОП;
- ЦОП е широко промотиран;
- Все повече професионалисти работещи с деца търсят подкрепата на Центъра.
От началото на 2008 г., социалната услуга е одобрена за бюджетно финансиране като делегирана от държавата дейност с капацитет 25 клиента. След обявен конкурс за възлагане на услугата Община Разград сключи договор, с който възлага от 01.09.2008 г. управлението на социалната услуга ЦОП на СНЦ „ЖАНЕТА” като лицензиран и регистриран доставчик на социални услуги за деца и семейства.


Проект № BG051PO001-5.1.01-0021-C0001 Детска занималня „Мечта”. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.01 „Социално предприемачество – Популяризиране и подкрепа на социални предприятия - пилотна фаза” по Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, Област на интервенция 5.1. „Подкрепа на социалната икономика” в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.01-0021-C0001 за реализирането на проект Детска занималня „Мечта”.
Проектът се реализира през периода м. Март 2010 г. – м. Август 2011 г. Беше инвестирано в развитие на нашето социално предприятие детска занималня „Червената шапцица” от 2006 г. чрез обучение на детегледачки и мениджъри, маркетинг на предлаганите услуги и съчетаване на социални с образователни услуги с цел подобряване на социалния статус на целевата група: приемни родители, самотни и многодетни майки.

Детска занималня МЕЧТА


Проект „Да промени съдбата си” – създаване на клуб за самотни родители в гр. Разград. Проектът е финансиран от Институт Отворено общество – гр. София по програма „Овластяване на безвластните по време на криза” – фаза 2.
Проектът се реализира през периода м. Септември 2011 г. – м. Декември 2011 г. Главна цел на проекта беше подобряването на социалната интеграция на самотни родители от гр. Разград чрез провеждане на обучения в неформална форма, съчетано с практически обучения за търсене на работа, подготовка за явяване на интервю, подготовка на CV и други полезни умения. По време на обученията на родителите за децата подготвихме атрактивни занимания. Създадохме клуб, в който всяка седмица се провеждат беседи и консултативни срещи, обсъждат се въпроси, касаещи майките, както и индивидуални проблеми на жените.